Analiza SWOT

1. AŞEZAREA GEOGRAFICĂ ŞI CADRUL NATURAL 
Puncte tari 
- Potenţial important de dezvoltare a turismului în zonă, datorită 

amplasării comunei în apropierea statiunii Baile Felix;

- Comuna este strabatuta  de drumul european E76;

- Climă continentală moderată;

- Teren agricol suficient pentru dezvoltări ulterioare;

- Rezervă de teren pentru amenajări ulterioare;

- Invecinarea comunei cu Zona Metropolitana Oradea cu impact pozitiv asupra schimburilor comunităţii locale cu exteriorul (mărfuri, educaţie, locuri de muncă, etc.)

Puncte slabe 
- Relief în majoritate deluros, fără pretenţii de spectacol pentru turişti; 

- Inexistenţa unor forme sinergice de promovare a zonei;

Oportunităţi 
- Retrocedarea terenurilor agricole şi forestiere către foştii proprietari, proces care a relansat piaţa funciară în zonă. 
Ameninţări 
- Extinderea fenomenul de eroziune a solului cu posibile consecinţe grave pe termen lung 
2. POPULAŢIA ŞI RESURSELE UMANE 
Puncte tari 
- Diversitatea etno-culturală, comună mixtă din punct de vedere etnic; 

- Ospitalitatea proverbială a locuitorilor;

- Invecinarea comunei cu Zona Metropolitana Oradea cu rol important in satisfacerea nevoilor de asistenţă medicală şi socială, educaţie, culturale, după caz;

- Număr relativ redus al inadaptaţilor social;

- Rata infracţionalităţii extrem de redusă;

Puncte slabe 
- Îmbătrânirea populaţiei (spor natural negativ şi migrarea tinerilor spre zona metropolitana Oradea); 

- Adaptarea mai lentă a populaţiei rurale mature şi vârstnice la schimbările şi provocările lumii actuale, în general, şi la fenomenul mobilităţii şi reconversiei profesionale, în special;

- Migrarea persoanelor tinere spre mediul urban şi străinătate, mai cu seamă a celor cu pregătire profesională înaltă;

- Capacitatea financiară relativ scăzută a locuitorilor zonei.

Oportunităţi - Posibilitatea accesării unor programe de finanţare guvernamentale pentru reconversie profesională, şi crearea de noi locuri de muncă pentru şomeri; 


- Grad redus de ocupare profesională, deci potenţial important al forţei de muncă locale, la salarii competitive la nivel regional (faţă de polii de creştere);

- Grad relativ redus de inadaptare socială a locuitorilor comunei.;

- Implicarea autorităţilor locale în problemele comunităţii, deschiderea la realizarea de parteneriate.


Ameninţări 
- Scăderea numărului persoanelor calificate, prin ieşirea acestora din viaţa activă; 

- Natalitatea scăzută

- Estomparea tradiţiilor locale, odată cu trecerea timpului;

- Creşterea şomajului în rândul tinerilor absolvenţi;

- Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă.

3.INFRASTRUCTURA
Puncte tari


- Strabaterea comunei de drumul european E-76; 

- Sisteme de distribuţie a energiei electrice acoperind practic toate aşezările comunei;

- Modernizarea echipamentelor de telecomunicaţii şi extinderea telefoniei mobile.

Puncte slabe 
- Starea tehnică necorespunzătoare a reţelei rutiere (drumuri judeţene şi comunale, în interiorul comunei); 

- Alimentarea cu apă în reţeaua publică lipseste in doua sate;

- Nu există reţea de canalizare;

- Zonă fără acces la gaze naturale.

Oportunităţi 
- Posibilitatea accesării unor programe de finanţare comunitare ale Uniunii Europene pentru sprijinirea dezvoltării infrastructurii în mediul rural; 

- Programe guvernamentale pentru încurajarea iniţiativelor locale, în special în domeniul agricol, vegetal şi zootehnic;

- Programe judeţene de modernizare a infrastructurii rutiere

Ameninţări 
- Neutilizarea de către comună a resurselor financiare disponibile prin programe ale Uniunii Europene si alţi donatori; 

- Interes redus al investitorilor pentru demararea de afaceri în comună, datorită infrastructurii fizice şi sociale neadecvate, raportat la potenţialul comunei;

4. ECONOMIA 
Puncte tari 
- Tradiţii locale în creşterea animalelor, în special in domeniul bovinelor si ovinelor 

- Existenţa unor societăţi comerciale şi persoane fizice autorizate cu activitate în zonă;

- Populaţia comunei are resurse financiare suficiente pentru a putea susţine activităţi economice locale

Puncte slabe 
- Resurse financiare la nivel local insuficiente pentru sprijinirea/promovarea unor investiţii; 

- Infrastructura necorespunzătoare, absenţa alimentării cu apă in trei sate, si a canalizării in toate satele, stare improprie a unora din drumurile din comuna;

- Echipamente şi tehnologii învechite;

- Inexistenta spaţiilor disponibile ce pot fi utilizate pentru a demara activităţi antreprenoriale în zonă;

- Parcelarea terenului – productivitate scăzută (suprafeţele agricole nu pot fi întotdeauna lucrate mecanizat);

- Scăderea producţiilor medii la aproape toate culturile.

Oportunităţi 
- Reconversia unor capacităţi, în special agricole, spre arii de productivitate adaptate condiţiilor locale; 

- Accesarea fondurilor europene nerambursabile

- Disponibilitatea autorităţilor locale de a încheia relaţii de parteneriat cu investitori locali sau străini;

Ameninţări 
- Lipsa de receptivitate şi flexibilitate a populaţiei locale la cerinţele pieţei care determină decalaje economice mari, greu de recuperat 

- Reducerea ponderii populaţiei active

- Creşterea ponderii muncii la negru, cu efecte negative asupra pieţei muncii, economiei locale şi asistenţei sociale în perspectivă.

4.1 TURISM 
Puncte tari 
- Potenţial turistic deosebit datorită existentei zonei protejate – Calcarele tortoniene Tasad- arie protejata- Sit Natura 2000 Tasad, Asezare fortificata, sat Tasad “Cetăţeaua” cf. MO 646/16.07.2004 
Puncte slabe 
- Resurse financiare insuficiente, investiţii autohtone reduse; 
Oportunităţi 
- Accesarea fondurilor europene nerambursabile; Disponibilitatea de a incheia relaţii de parteneriat a autorităţilor locale, cu investitori locali sau străini; 
Ameninţări 
- Lipsa unui program judeţean şi regional de dezvoltare a turismului rural, şi implicit, nealocarea de fonduri, decât în mică măsură, pentru infrastructura locală de acces 
5. SĂNĂTATE ŞI SERVICII SOCIALE
Puncte tari
- 2 cabinete medicale, un cabinet stomatologic si 2 farmacii umane în comună 

- consultaţii medicale gratuite

- acordarea de ajutor social

-  existenţa inspectorului social în cadrul primăriei

Puncte slabe
- lipsa unui cabinet stomatologic in loc.Dragesti 

- lipsa unei farmacii veterinare

-lipsa locuintelor sociale pentru familiile de romi

Oportunităţi
- fonduri financiare nerambursabile 

- fonduri pentru incluziunea socială a romilor

- înfiinţarea unei cantine sociale

- parteneriat cu ONG-uri

- fonduri structurale pentru dotări sociale

Ameninţări
- migraţia populaţiei tinere 

-orientarea fondurilor nerambursabile către zone mai defavorizate

- reforma deficitară în sănătate

- deteriorarea stării generale de sănătate a populaţiei

6. CULTURĂ
Puncte tari- Reabilitarea si doatarea caminelor culturale din localitatile comunei
Puncte slabe- Resurse financiare insuficiente, absenţa investiţiilor străine
Oportunităţi- Utilizarea programelor de finanţare ale Uniunii Europene şi ale autorităţilor
Ameninţări
- Fiscalitatea şi birocraţia 

- Reducerea sau eliminarea unor facilităţi

- Orientarea spre alte zone de interes

7. MEDIUL ÎNCONJURĂTOR
Puncte tari 
- Aplicarea în fază incipientă a unui sistem integrat de colectare a deşeurilor; 

- Dispariţia de pe cursurile râurilor a deşeurilor menajere;

- Eforturi ale aurorităţilor locale de aplicare riguroasă a legislaţiei privind protecţia mediului

Puncte slabe 
- Colectarea neselecţionată a deşeurilor, în vederea reciclării, refolosirii, recuperării sau valorificării lor; 

- Educaţia ecologică este superficială.

Oportunităţi 
- Utilizarea programelor UE destinate reabilitării condiţiilor de mediu din mediul rural; 

- Implicarea organizaţiilor neguvernamentale şi a şcolilor în programe comune de educaţie ecologică

Ameninţări 
- Prezenţa mentalităţii de indiferenţă faţă de protecţia mediului (mai ales la nivelul populaţiei adulte). 6. Concluziile în urma analizei

Analiza domeniilor de mai sus demonstrează interdependenţa dintre ele, precum şi faptul că anumite deficineţe în abordarea Strategiei de Dezvoltare a comunei pot afecta toate domeniile de interes.

Administraţia publică locală este receptivă şi deschisă dezvoltării relaţiei cu cetăţenii şi promovării deciziilor în urma dezbaterilor comunitare.

De asemenea, este foarte importantă o strategie de mediatizare a oportunităţilor comunei şi de informare a populaţiei privind sursele de finanţare existente, precum şi cele potenţiale, prin care să se poată implementa o serie de proiecte importante pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii localnicilor.

sus